Saturday, 25 November 2017

8.การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่น 3 วันที่ 19 ส.ค. - 30 ก.ย. 60

หลักสูตร การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ 3

Strategic Human Resource Management and Development (Mini HRM-D)

ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 (อบรมเฉพาะวันเสาร์)

*งดเรียนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560*

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 1. หลักการและเหตุผล

 

            จากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบให้องค์การต้องปรับตัวเองเพื่อให้เกิดความอยู่รอดและยั่งยืน พบว่าปัจจัยเรื่อง "คน" จึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่นำองค์การสู่เป้าหมายที่กำหนดขึ้นได้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องการและพยายามที่จะหาวิธีการผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานและในองค์การมีความตั้งใจ ความทุ่มเท และความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลงานตามเป้าประสงค์ขององค์การ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหน้าที่เป็นเสมือนที่ปรึกษาคอยอยู่เคียงข้างกับผู้บริหารระดับสูงในการให้คำปรึกษาแนะนำและวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับกับเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงต้องการ รวมถึงเป็นหน่วยงานที่ต้องทำงานคู่กับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องให้ความช่วยเหลือในการบริหารมนุษย์ภายในหน่วยงานให้เกิดความผูกพันในงาน และสามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคดิจิตอลที่เป็นสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

           สํานักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลักดันให้นักทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองเพื่อช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ สามารถดึงสมรรถนะของบุคลากรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่อันนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานตามที่ผู้บริหารต้องการ ด้วยเหตุนี้ สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตร "Mini HRM-D: Strategic Human Resource Management and Development" หรือ หลักสูตร "การพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์" สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นัก HR) หรือที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลในงานที่เกี่ยวข้องกับ HR เพื่อช่วยให้นัก HR สามารถเป็นบุคลากรที่อยู่เคียงข้างผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานในการผลักดันให้บุคลากรในองค์การและหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่องค์การกำหนดขึ้นได้

  

 1. วัตถุประสงค์

            2.1  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิด หลักการ และวิธีการใช้เครื่องมือการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HR Tools) อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน

          2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีกรอบแนวคิดในการเป็นที่ปรึกษาภายใน (Internal Consultant) ให้กับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลบุคลากรให้ได้ใจและได้งานไปพร้อมกัน

          2.3 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและขั้นตอนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปปรับใช้ได้จริงในองค์การ เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรในการทำงานให้ได้ผลงานตามเป้าประสงค์ที่องค์การและหน่วยงานกำหนด

          2.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสร้างเครือข่ายงานทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 1. โครงสร้างหลักสูตร

หัวข้อวิชาการอบรมแบ่งเป็น 5 Modules รวมระยะเวลาอบรมทั้งหมด 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย

Module ที่ 1 : หมวดบทบาทของนัก HR สมัยใหม่                          รวม     6  ชั่วโมง

Module ที่ 2 : หมวดกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร              รวม     9  ชั่วโมง

Module ที่ 3 : หมวดกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร              รวม     6  ชั่วโมง

Module ที่ 4 : หมวดค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์                      รวม     6  ชั่วโมง

Module ที่ 5 : หมวดกลยุทธ์การจูงใจและรักษาบุคลากร                   รวม     9  ชั่วโมง

หมวดวิชา/หัวข้อวิชา

 ระยะเวลา

Module ที่ 1 : หมวดบทบาทของนัก HR สมัยใหม่

6 ชั่วโมง

1.1 การปรับนัก HR สู่การเป็นโค้ชในองค์การ         

     (HR as a Coach)

3ชั่วโมง

1.2 การสร้างความเข้าใจคนด้วยการบริหารคนต่าง

      Generation

3 ชั่วโมง

Module ที่ 2 : หมวดกลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

9 ชั่วโมง

2.1 กลยุทธ์การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)

3 ชั่วโมง

2.2 กลยุทธ์การออกแบบสมรรถนะของบุคลากรให้เหมาะสมกับ

      องค์การ (Competency Design)

3 ชั่วโมง

2.3 กลยุทธ์การสัมภาษณ์บุคลากรบนพื้นฐานของสมรรถนะ

       (Competency Based Interview)

3 ชั่วโมง

 

หมวดวิชา/หัวข้อวิชา

 ระยะเวลา

Module ที่ 3 : หมวดกลยุทธ์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

6 ชั่วโมง

3.1 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานการเรียนรู้แบบ

      70:20:10  Learning Model

3 ชั่วโมง

3.2 การประเมินการพัฒนาบุคลากรด้วย ROI

       (Return Of Investment)

3 ชั่วโมง

Module ที่ 4 : หมวดค่าตอบแทนและแรงงานสัมพันธ์

6 ชั่วโมง

4.2  กลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนเพื่อสร้างความผูกพันสำหรับพนักงานยุคใหม่

3 ชั่วโมง

4.2  กลยุทธ์การบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยกฎหมายแรงงาน ภาคปฏิบัติ  

3 ชั่วโมง

Module ที่ 5 : หมวดกลยุทธ์การจูงใจและรักษาบุคลากร

9 ชั่วโมง

 5.1 กลยุทธ์การบริหารผลงานบนพื้นฐานของ KPIs

3 ชั่วโมง

5.2  การบริหารสายอาชีพของบุคลากรตาม Career

       Development

3 ชั่วโมง

5.3  กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง/คนดีและวางแผนผู้สืบทอด

      ตำแหน่งงาน (Talent Management and Succession

      Planning)

3 ชั่วโมง

รวมจำนวนชั่วโมง

36 ชั่วโมง

 

 1. วิธีการฝึกอบรม

          5.1  วิธีการฝึกอบรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งวิธีการที่ใช้ประกอบด้วยการบรรยาย การนำเสนอ การแสดงบทบาทสมมติ และการเขียนรายงาน เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          5.2  ผู้เข้าอบรมจะได้รับคำปรึกษาในการวางกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ โดยผู้เข้าอบรมสามารถติดต่อกับอาจารย์โดยตรงตลอดระยะเวลาในช่วงที่เข้ารับการอบรม

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย

            6.1  ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารงานในหน่วยงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน

          6.2 นักวิชาการ นักวิจัยที่ต้องการพัฒนาตนเองในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

          6.3  ผู้บริหารหรือบุคลการของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับ HR หรือสนใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

 1. จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
 • จำนวนขั้นต่ำ 25 ท่าน

 

 1. ค่าลงทะเบียน
 • ท่านละ 15,500- บาท

จะรวมค่าใช้จ่าย :- 1) ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 2) ค่ากระเป๋าและอุปกรณ์เครื่องเขียน 3) ค่าวิทยากร  4) ค่าอาหารกลางวัน  5) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  6) ค่าประกาศนียบัตร 

 

 1. สถานที่อบรม
 • อบรม ณ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

 

 1. ระยะเวลาการฝึกอบรม
 • จำนวน 36 ชั่วโมง (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-16.00น.)

*งดเรียนวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560*

 

 1. การรับรองผลการฝึกอบรม

           ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ออกโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

          11.1 ผู้เข้าอบรมจะต้องมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 85 ชั่วโมงของเวลาเรียนทั้งหมด โดยผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 

          11.2 ผู้เข้าอบรมจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อวิชา (HR Report) รวมจำนวน 5 ครั้ง

          11.3 ผู้เข้าอบรมจะต้องถ่ายโอนความรู้ของตนเองสู่ทีมงานในองค์การ (ไม่จำกัดจำนวน) และนำส่ง Clip ให้อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเสร็จสิ้นการอบรม

          11.4 ผู้เข้าอบรมจะต้องทำข้อสอบประมวลความรู้ในวันสุดท้ายของการอบรม โดยคะแนนผลการประมวลความรู้จะต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไป

 

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และวิธีการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งในระดับบุคคล หน่วยงาน และองค์การ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาองค์การ ที่ยั่งยืนต่อไป

 

 1. วิทยากรในหลักสูตร
 • คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 หัวหน้าโครงการ

                    ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐    โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐

 ผู้บริหารโครงการ

                    ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์             ที่ปรึกษาโครงการ

 

                    นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม        ผู้อำนวยการโครงการ   สำนักสิริพัฒนา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     โทรศัพท์  ๐ ๘๔๖๓๖ ๕๖๓๖

 

                   นางแอนนา มณีศิลป์                นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม

                                                           สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑