Tuesday, 21 November 2017

Up

เอกสารเผยแพร่

คู่มือการยื่นขอจัดฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การศึกษาวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมประเภทหลักสูตร Public Training ของสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดย นางสาวบุษราภรณ์ ช้างเจริญ

ไฟล์ pdf คู่มือการจัดหลักสูตร Public Training สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 ไฟล์ pdf คู่มือการจัดหลักสูตร In-House Training สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 
 
Powered by Phoca Download