- การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยรัฐและบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 5 วันที่ 27-28 ม.ค.63

- การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยรัฐและบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 6 วันที่ 27-28 พ.ค.63

- การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยรัฐและบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 7 วันที่ 20-21 ก.ค.63

- การควบคุมภายในตามมาตรฐานกรมบัญชีกลาง 2561 สำหรับหน่วยรัฐและบริษัทมหาชน COSO 2013 Internal Control รุ่นที่ 8 วันที่ 19-20 ต.ค.63