- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่น 8 วันที่ 30-31 ม.ค.63

- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management) รุ่น 9 วันที่ 25-26 ม.ค.63