- การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่น 43 วันที่ 23-25 มี.ค.63

- การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่น 44 วันที่ 20-22 ก.ค.63

- การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่น 45 วันที่ 23-25 พ.ย.63