- การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย (HR Transformation) รุ่น 8 วันที่ 27-28 เม.ย.63

- การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย (HR Transformation) รุ่น 9 วันที่ 27-28 ส.ค.63