- การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่น 4 วันที่ 30-31 มี.ค.63

- การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่น 5 วันที่ 30-31 ก.ค.63

- การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่น 6 วันที่ 26-27 พ.ย.63