- ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 4 วันที่ 27-28 ก.พ.63

- ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 5 วันที่ 25-26 พ.ค.63

- ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 6 วันที่ 24-25 ส.ค.63

- ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 7 วันที่ 23-24 พ.ย.63