- กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่น 20 วันที่ 23-24 มี.ค.63

- กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่น 21 วันที่ 20-21 ก.ค.63

- กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล รุ่น 22 วันที่ 14-15 ธ.ค.63