- การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 12 ระหว่างวันที่ 9 - 19 มิถุนายน63