- แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่น 4 วันที่ 27-28 ก.พ.63

- แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่น 5 วันที่ 29-30 มิ.ย.63

- แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่น 6 วันที่ 26-27 ต.ค.63