- การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่น 8 วันที่ 26-27 มี.ค.63

- การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่น 9 วันที่ 13-14 ก.ค.63

- การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่น 10 วันที่ 19-20 พ.ย.63