- การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รุ่น 6 วันที่ 22-24 เม.ย.63