- การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่น 3 วันที่ 23-24 เม.ย.63

- การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่น 4 วันที่ 10-11 ก.ย.63