โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร "การวางแผนและการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล"

(International Standards Project Management and Planning)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 1. หลักการและเหตุผล

          โครงการคือกลยุทธ์ที่สำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการยังเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กรที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้ไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการที่มุ่งเน้นเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องการ แต่อาจกล่าวได้ว่าถึงแม้ในแต่ละปีจะมีการดำเนินการโครงการทั้งเก่าและใหม่จำนวนมากก็ยังพบว่ามีโครงการจำนวนไม่น้อยที่ไม่อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลนับตั้งแต่ในขั้นเริ่มต้นของการวางแผนโครงการ การดำเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติไปจนถึงการติดตามและการประเมินผล สิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นอยู่บ่อยจนอาจทำให้คิดได้ว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ที่จริงแล้วมีแนวปฏิบัติที่ดีที่เราสามารถเรียนรู้ได้

            ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาประชาคมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ OECD(Organization for Economic Cooperation and Development) มีการนำแนวคิดทางด้านการจัดการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มาปรับใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้นเพื่อให้การจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าแนวคิดนี้จะมีมานานพอควรแล้วก็ตาม โดยอาจจะมีการเรียกชื่อที่ต่างกันไปบ้าง อาทิ Result -  based  Management, Performance Management  และ  Managing for Outcomes  เป็นต้น ซึ่งหากจะประมวลแนวคิดดังกล่าวทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่าล้วนต้องการการจัดการที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Managing for Development Results-MfDR)  นั่นเอง

          การจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์นี้มีรากฐานมาจากทฤษฎีการจัดการในภาคธุรกิจ การวิจัยสังคมประยุกต์ การประเมินผลแผนงานและการจัดการด้านการใช้จ่ายการเงินงบประมาณ โดยแนวคิดเริ่มแรกมีการนำไปใช้ในองค์กรภาคเอกชนก่อน แล้วก็ได้มีการนำมาปรับใช้ในภาครัฐนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และ 1990 และในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็เริ่มมีการนำมาใช้ในหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางด้านการพัฒนา รวมทั้งองค์กรความร่วมมือทวิและพหุภาคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้วยดังได้กล่าวในตอนต้นแล้ว

            พัฒนาการขององค์ความรู้ด้านนี้มีการปรับปรุงและกำหนดแนวทางการทำงานที่มีประสิทธิผลมากมายมาจากการทำงานขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในประเทศต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           การวางแผนและการบริหารโครงการนับว่าเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์ในระดับแผนกลยุทธ์ แผนงานและเป็นส่วนสำคัญของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์    การดำเนินการโครงการให้สำเร็จต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องในการร่วมวางแผน และการกำหนดปัจจัยที่สำคัญของการขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาของรัฐ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือว่าภาคเอกชนที่ต้องการโครงการที่มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถบรรลุในสิ่งที่ต้องการ  นับว่ามีความสำคัญและมีบทบาทอย่างสูงต่อการดำเนินงานตามภารกิจและแผนงานต่างๆ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและบริหารโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องรู้ลึกและรู้จริง

 

 1. วัตถุประสงค์ 
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่เชื่อมโยงกับแผนและโครงการระดับต่างๆรวมทั้งวิธีการวางแผนโครงการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นเทคนิคสำคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่เป็นแบบมาตรฐานและมีประสิทธิผล (เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐ ออสเตรเลีย และเยอรมนี รวมทั้งธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย เป็นต้น)
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาด้วยการออกแบบ วางแผนโครงการที่จะนำไปใช้จริง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในองค์กรหรือในระดับหน่วยงานย่อยได้ต่อไป
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทาง และวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ที่จะเป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการอย่างสะดวก รวดเร็ว

 

 1. ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
  - ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมในระดับที่เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ
  - เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวทางที่จะเป็นเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายในการนำไปประยุกต์ใช้อย่างสะดวก รวดเร็ว อาทิ การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ปัญหา การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเลือก และการจัดทำแผนหลักรวมทั้งความเข้าใจในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีการฝึกปฏิบัติจริง
  - ได้รับการเพิ่มพูนทักษะ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้อำนวยการวางแผน (Moderator) ให้หน่วยงานดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ได้เองในโอกาสต่อไป

 

 1. หัวข้อวิชาในหลักสูตร (12 ชั่วโมง)

 

ส่วนที่ 1 การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับแผนงานและโครงการ                          (3 ชม.)

1.1 แนวคิดและหลักการการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์

 •   ห่วงโซ่ผลสัมฤทธิ์คืออะไร
 •   การนำแนวทางการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
 •   ลักษณะของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์กับการกำหนดโครงการ
 •   ความหมายและความเชื่อมโยงของผลสัมฤทธิ์ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
 •   การเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ         
 •   การจัดการผลงาน(Performance Management)

1.2 กระบวนการและขั้นตอนในการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์

 •   แนวทางการกำหนดกรอบผลสัมฤทธิ์
 •   วงจรการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
 •   กระบวนการและขั้นตอนการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์
 •  ระยะต่างๆของการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์กับความเชื่อมโยงกับการวางแผน

1.3 การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ

 • การนำการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในระดับต่างๆรวมทั้งแผนงาน โครงการ
 • การประยุกต์ใช้การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับต่างๆ

1.4 การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับโครงการ

 • การวัดผลงานในระดับโครงการ
 • ภาพรวมของระยะต่างๆในการวัดผลงานระดับโครงการ

1.5 การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับแผนงาน

 •  กระบวนการกำหนดแผนงาน
 •  กรณีศึกษา : แนวทางการพัฒนากรอบผลสัมฤทธิ์แผนงาน ของสหรัฐ ออสเตรเลียและอังกฤษ(DFID)

1.6 การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับหน่วยงาน

 •  กรอบการจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในระดับหน่วยงาน
 •  แนวทางในการจัดทำกรอบผลงานในระดับหน่วยงาน

1.7 หลักและเทคนิคการประเมินองค์กรเพือประเมินผลงาน

 • กรอบการประเมินองค์กร
 • แนวทางการประเมินองค์กร
 • การติดตามและประเมินผลองค์กร

  

 ส่วนที่ 2 การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม                         (6 ชม.)

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนแบบมีส่วนร่วมเชิงตรรกะ (Logical Framework)

2.2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของบุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง

2.3 การวิเคราะห์ปัญหา

2.4 การวิเคราะห์วัตถุประสงค์

2.5 การวิเคราะห์ทางเลือก

2.6 การจัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.7 การกำหนดหลักฐานการตรวจสอบ

2.8 การกำหนดข้อสมมติฐานที่สำคัญ

2.9 การจัดทำแผนหลัก

2.10 การฝึกปฏิบัติกรณีตัวอย่างจริง

              

ส่วนที่ 3 การบริหารโครงการ                                                               (6 ชม.)

3.1 แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ

 • แผนงาน
 • สาระสำคัญของแผนงาน
 • วัตถุประสงค์ของแผนงาน
 • ตัวชี้วัดวัตถุประสงค์ของแผนงาน
 • กิจกรรมและงบประมาณของงาน / โครงการ
 • การฝึกปฏิบัติกรณีตัวอย่าง

3.2 การบริหารโครงการ

 • การบริหารคุณภาพโครงการ
 • การจัดโครงสร้างการบริหารและการบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ
 • การบริหารการสื่อสารโครงการ
 • การบริหารความเสี่ยงโครงการ
 • การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
 • การควบคุมการติดตามและการปิดโครงการ
 • การฝึกปฏิบัติกรณีตัวอย่าง
 
ส่วนที่ 4 การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                  (3 ชม)

4.1 การติดตามมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • ขั้นตอนการติดตามผลสัมฤทธิ์
 • ประเภทและระดับของการติดตาม
 • หลักสำคัญในการสร้างระบบการติดตาม
 • กรณีศึกษา : การติดตามมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวทางเยอรมัน สหรัฐ ออสเตรเลีย

4.2 การประเมินผลมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • ความแตกต่างระหว่างการวัดผลงานกับการประเมินผล
 • ระดับและประเภทของการประเมินผล
 • กรณีศึกษา : การประเมินผลตามแนวทางของธนาคารโลก
 • ลักษณะของการประเมินผลที่มีคุณภาพ                    
 • การทำให้ระบบการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ใช้ได้จริงในองค์กร

 

 1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

รุ่นละ 40  คน

 

 1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ผู้ดำเนินการการด้านการวางแผน ด้านการกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดทำโครงการ การวัดผลงาน และผู้ที่สนใจด้านการวางแผนโครงการ แผนงานและการจัดการผลสัมฤทธิ์

 

 1. วิธีการฝึกอบรม

การบรรยายแบบมีส่วนร่วม ประกอบการนำเสนอตัวอย่างและการฝึกปฏิบัติจริงกับโครงการของหน่วยงาน

 

 1. ระยะเวลาการฝึกอบรม

จำนวน  3 วัน  ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

 1. สถานที่ฝึกอบรม

ห้องอบรมอาคารสยามบรมราชกุมารี  เลขที่ 118 ถนน เสรีไทย แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

 1. ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม

ท่านละ 8,000.-บาท  (ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพร้อมใบสมัคร ท่านจะได้สิทธิ์ลด 10%)

 

 1. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดจึงจะได้รับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

       12. การติดต่อสอบถาม

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ กลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา โทรศัพท์ 0 2727 3213-14, 0 2727 3231  โทรสาร 0 2375 4720

         


 

ตารางการฝึกอบรม

หลักสูตร "การวางแผนและการบริหารโครงการตามมาตรฐานสากล"

(International Standards Project Management and Planning)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน

ณ ห้องอบรม อาคารสยามบรมราชกุมารี

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

เวลา

09.00 – 12.00 น.

13.00 – 16.00 น.

วัน

 

วันที่ 1

การจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ระดับแผนงานและโครงการ

การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม

 

วันที่ 2

การวางแผนและการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วม (ต่อ)

การบริหารโครงการ

วันที่ 3

การบริหารโครงการ (ต่อ)

การติดตามและการประเมินผลโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

                     ช่วงเวลาพัก

                                    เวลา      10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง

                                                12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน 

                                                14.30 – 14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง