ขออภัยในความไม่สะดวก ขอปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก เต็มจำนวนที่นั่งค่ะ

 

< ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่ >

 

โครงการเสวนา

เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน”

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น.

จัดโดย  สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

*ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน*

                                     

 1. หลักการและเหตุผล

          จากการที่สภาพโครงสร้างประชากรของไทยและโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป หลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หรือสังคมที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และประชากรโลกจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในอีก 33 ปีข้างหน้า โดยจะมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 14 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจาก United Nations World Population Ageing ระบุว่า ในปี 2560 เป็นครั้งแรกที่ประชากรเด็กในประเทศไทยน้อยกว่าผู้สูงอายุ เป็นผลมาจากการลดภาวะเจริญพันธ์อย่างรวดเร็ว และการลดลงอย่างต่อเนื่องของระดับการตายของประชากร ทำให้จำนวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดว่าในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน และปี 2583 จะมีจำนวนถึง 20.5 ล้านคน โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่งสังคมผู้สูงอายุเมื่อปี 2557 มีสัดส่วน 15% และจะเพิ่มเป็น 20% ในปี 2564 และ 28% ในปี 2574 เรียกว่าเป็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่กล่าวมาจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เนื่องจากเด็กที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจะมีจำนวนลดน้อยลง ทำให้สถาบันอุดมศึกษามีผู้เรียนเป็นจำนวนน้อย นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปัญหาเรื่องอื่นๆ ต่อสถาบันอุดมศึกษาตามมา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยอาจจะต้องลองมองหาศึกษาช่องทางเลื่อกอื่นๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับประชากรกลุ่มใหญ่ในอนาคตหรือผู้เกษียณอายุที่มีจำนวนมากขึ้น

นอกจากปัญหาข้างต้นแล้วนั้น ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงอีกเช่นกัน ก็คือเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ได้พัฒนาและมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านอินเตอร์เนตหรือระบบออนไลน์ ทำให้การเรียนรู้สามารถเข้าถึงและสะดวกมากขึ้น ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยก็สามารถเรียนรู้จากที่อื่นๆ ได้ และรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบันของเด็กก็เปลี่ยนแปลงไป เด็กรุ่นใหม่มีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองสนใจเป็นการเฉพาะ และนำไปใช้ทำงานประกอบอาชีพได้จริง ไม่ใช่เรียนเพื่อได้วุฒิหรือปริญญาบัตรอย่างเดียว ซึ่งหากสถาบันอุดมศึกษายังคงไม่เปลี่ยนแปลงบทบาทหรือปรับตัวเพื่อรองรับกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในปัจจุบัน ก็อาจทำให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินและบริหารสถาบันการศึกษาของตนเองได้ยากในอนาคต

สิ่งที่สำคัญในอนาคตสำหรับสถาบันอุดมศึกษาก็คือการร่วมมือหรือสร้างเครือข่ายระหว่างกันในทุกภาคส่วน ในการทำงานวิจัยและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกันหรือเปิดเป็นสาขาวิชาเฉพาะทาง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดผู้เรียนในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรม และช่วยขับเคลื่อนประเทศตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สถาบันอุดมศึกษาจึงควรผลักดันและเชื่อมทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกันทั้งทางภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีศักยภาพที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและรู้เท่าทันเทคโนโลยีจนเกิดนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการร่วมมือกันพัฒนาและรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคต

          เมื่อพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศที่เกิดขึ้นดังกล่าวเบื้องต้น การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีส่วนช่วยให้สามารถยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย คุณภาพการเรียนการสอนและผู้เรียนให้สอดรับกับบริบททางสังคมไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการร่วมมือกันเป็นเครือข่าย มีการบริหารจัดการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะของบัณฑิตแต่ละบุคคลให้ตอบสนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคม

          สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยและหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อสังคมในปัจจุบันและในอนาคต จึงได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง “การปรับตัวของของสถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบัน” ขึ้น เพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ ให้รองรับต่อสังคมและรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบัน

 

 

 1. วัตถุประสงค์

          2.1 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติให้แก่บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาในการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต

          2.2 เพื่อเสริมสร้างความคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรในมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบออนไลน์ หรือปรับเนื้อหาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อโครงสร้างประชากรและแนวโน้มเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต

          2.3 เพื่อทราบแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัย การสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือกับภาคเอกชน และต่างประเทศ

 

 1. กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้บริหาร อาจารย์ หรือบุคลากร ของสถาบันอุดมศึกษา จำนวนประมาณ  40 คน

 

 1. วัน เวลา และสถานที่ จัดสัมมนา

          วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 3002 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 1. ประเด็นการเสวนา

          5.1 มุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร สภาพสังคม และวิธีการเรียนรู้ในปัจจุบัน รวมทั้งผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

5.2 ความสำคัญในการทำหลักสูตรออนไลน์ และการปรับเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อเด็กรุ่นใหม่หรือผู้เกษียณอายุ เช่น หลักสูตรระยะสั้น คอร์สพัฒนาฝีมือด้านต่างๆ หรือการเลือกลงเรียนตามรายวิชา

5.3 วิธีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัย และการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้ร่วมมือกับภาคเอกชน และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

5.4 มุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะของผู้เรียนในอนาคต เช่น ทักษะทางดิจิทัล และ Soft Skills ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในการทำงานได้จริง

 

 

 

 1. วิทยากรร่วมการเสวนา
 • นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย                                               ผู้เสวนา

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • รศ.ยืน ภู่วรวรรณ                                                  ผู้เสวนา

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์                              ผู้เสวนา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                             

 • ผศ.ดร. ณัฐกริช เปาอินทร์                                        ผู้ดำเนินรายการ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 1. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                   7.1 ผู้เข้าร่วมการเสวนาสามารถตระหนักถึงความสำคัญและมีทัศนคติในการช่วยกันขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาของตน เพื่อรองรับกับโลกปัจจุบันและในอนาคต

               7.2 ผู้เข้าร่วมการเสวนาให้ความสำคัญและมีส่วนช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของตน ให้เกิดนวัตกรรมทางการเรียนการสอนเพื่อรองรับกับยุคสมัยและโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป

               7.3 ผู้เข้าร่วมการเสวนาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและระหว่างวิทยากรเสวนา เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือหรือเกิดแนวความคิดการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนสมัยใหม่ เพื่อตอบสนองต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน

 

 

 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                8.1 อาจารย์ใจชนก ภาคอัต           ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา

                8.2 นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม       ผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะ

                8.3 นางนพวัลย์ สมไกรสีห์            หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม

                8.4 นางสาวอิลฮาม เด่นยิ่งโยชน์      เจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมนานาชาติ

                เบอร์ติดต่อ: สำนักสิริพัฒนา 02-727-3231, 02-727-3597