โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน

(และเพื่อตีพิมพ์ใน NIDA Case Research Journal)” รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันอังคารที่ ๓ - วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**********************************************

  • หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูลข่าวสาร นโยบายประเทศเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาจำเป็นต้องมีการปรับรูปแบบและเนื้อหาการเรียนการสอนอยู่เสมอ เพื่อให้บัณฑิตที่เรียนจบออกไป สามารถมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้น จึงจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ และเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพ เพิ่มขีดสมรรถนะให้มีความรอบรู้ และมีความพร้อมในการรองรับและก้าวทันสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิต และออกไปทำงานในสังคมได้อย่างมั่นคง

นอกจากนี้ สภาพสังคมและอุปนิสัยการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ที่เกิดขึ้น จนทำให้ผู้สอนต้องมีการปรับตัว และนำวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ให้เข้ากับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้และสามารถนำเรื่องราวในสังคมปัจจุบันมาใช้ในการสอน นั่นก็คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงได้ในสังคมปัจจุบัน จนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ในสังคมภายนอก ซึ่งทางสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้มีการส่งเสริมให้คณาจารย์ได้ใช้กรณีศึกษา (Case Study) ในการสอนนักศึกษา ทางคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาจึงควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการเรียนรู้สูงสุดกับผู้เรียน รวมทั้งก่อให้เกิดความสนใจและสามารถดึงดูดผู้เรียนในยุคปัจจุบันให้ใส่ใจที่จะเรียนรู้ และมีความคิดวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จึงกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร “การเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน (และเพื่อตีพิมพ์ใน NIDA Case Research Journal)” รุ่นที่ ๑ ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ทางการเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน ให้กับคณาจารย์ หรือผู้ที่ใช้กรณีศึกษาในการสอน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของตนเองต่อไป

 

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพในการเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

          ๒.๒  เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถในการเขียนกรณีศึกษา ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนกรณีศึกษาเพื่อการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ใน NIDA Case Research Journal ในอนาคต

          ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถนำกรณีศึกษามาใช้ในการสอนผู้เรียน และสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

 

๓. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย ๔ รายวิชา   ๒๔ ชั่วโมง  (๔ วัน) ดังนี้

๑)

จุดเริ่มต้นของการใช้กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อการสอน

๖ ชั่วโมง

๒)

แนวคิด เทคนิค และตัวอย่างการเขียน Teaching Case/ Case Research

๖ ชั่วโมง

๓)

การเขียนกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) และการเขียน Teaching Case (ฝึกปฏิบัติ)

๖ ชั่วโมง

๔)

การนำเสนอผลงานกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) รายบุคคล

๖ ชั่วโมง

 

                                        รวมทั้งสิ้น         

๒๔ ชั่วโมง

 

 

 

๔. รายละเอียดหัวข้อวิชา

ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน ๒๔ ชั่วโมง (๔ วัน)

หัวข้อวิชา/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

๑. จุดเริ่มต้นของการใช้กรณีศึกษา (Case Study) เพื่อการสอน

๖ ชั่วโมง

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

- ความสำคัญของการเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้สอน

- หลักการกำหนดประเด็นและหัวข้อของกรณีศึกษา

- ปัญหาและความท้าทายของกระบวนการบริหารข้อมูลเพื่อการพัฒนากรณีศึกษา

๒. แนวคิด เทคนิค และตัวอย่างการเขียน Teaching Case/ Case Research

๓ ชั่วโมง

รศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-   ขั้นตอนการทำกรณีศึกษา

-   โครงสร้างของกรณีศึกษา

-   มิติความยากง่ายของกรณีศึกษา

-   โครงสร้างคู่มือการสอน

๓ ชั่วโมง

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๓. การเขียนกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) และการเขียน Teaching Case (ฝึกปฏิบัติ)

๖ ชั่วโมง

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล/

รศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ และ

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- การฝึกปฏิบัติเขียนกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) รายบุคคล

- การฝึกปฏิบัติเขียน Teaching Case

- การพัฒนาการเขียนกรณีศึกษาเพื่อสามารถได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน NIDA Case Research Journal

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงการเขียนกรณีศึกษา

๔. การนำเสนอผลงานกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) รายบุคคล

๖ ชั่วโมง

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล/

รศ.พ.ต.ต.ดร. ดนุวศิน เจริญ และ

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การร่วมกันให้ข้อคิดเห็น และคำแนะนำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลงานที่นำเสนอ

**รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม

 

๕. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม            

จำนวนขั้นต่ำ ประมาณ ๓๐  คน

 

๖. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  

๑. บุคลากรสายวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้ที่สนใจเขียนกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการสอน

๒. ต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

๓. ต้องมีกรอบร่างกรณีศึกษา (Case Frame) ของตนเอง นำมาวันแรกของการอบรม

 

๗. วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยาย  อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

 

๘. ระยะเวลาการอบรม

๒๔ ชั่วโมง (๔ วัน)

 

๙. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๓-๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑๐. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

ประเมินผลการฝึกอบรม จาก

๑) มีการนำเสนอร่างกรอบกรณีศึกษา (Case Frame) ในวันสุดท้ายของการอบรม

๒) การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฏิบัติ

 

๑๑. ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

๑) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม

๒) ค่ากระเป๋า เอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์

๓) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ และอาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อต่อวัน

๔) ค่าห้องที่ใช้ในการฝึกอบรม

๕) ค่าประกาศนียบัตร และค่าประเมินผล

               หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน ไม่ รวมค่าที่พัก ค่าอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุ และค่าเดินทางของผู้เข้าอบรม      

         

๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและผ่านการประเมิน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการเขียนกรณีศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการสอนผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการเขียนกรณีศึกษาจนสามารถได้รับการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ใน NIDA  Case Research Journal (ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) หากผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน ก็จะได้รับการตีพิมพ์ในอนาคต

๓. ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือคณาจารย์ อันจะนำไปสู่การประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

 

๑๔. วิทยากรในหลักสูตร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

๑๕. ที่ปรึกษาโครงการ

รศ.ดร. จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ                             

  ๑๖.๑ หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต            ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐  โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐

  ๑๖.๒  ผู้บริหารโครงการ    

                    นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม           ผู้อำนวยการโครงการ   สำนักสิริพัฒนา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โทรศัพท์  ๐ ๒๗๒๗ ๓๕๙๗

 

                    นางนพวัลย์ สมไกรสีห์               หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม  สำนักสิริพัฒนา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑