โครงการเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

หัวข้อ “Design Thinking เครื่องมือเสริมพลังการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่”

วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

--------------------------------------

 

๑.  หลักการและเหตุผล

          ในยุคปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงพัฒนาแนวคิด หลักการ วิธีการใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถตอบสนองลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจหรือธุรกิจขององค์กร และสิ่งสำคัญยิ่งในการผลักดันให้บุคลากรในองค์กรซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ก็คือ ทักษะการคิดเชิงพัฒนาที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงให้องค์กรเติบโตและเป็นผู้นำ

          Design Thinking เป็นกระบวนการคิดที่ใช้ในการทำความเข้าใจปัญหาหรือวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้ง โดยเน้นที่ผู้ใช้บริการหรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และนำเอาคิดคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนในองค์กรและนอกองค์กรมาสร้างแนวความคิดหรือไอเดีย นำไปสู่การแก้ไขหรือพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นและสร้างความพึงพอใจแบบยั่งยืน

          สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ในการเตรียมพร้อมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เป็นนักคิดนักพัฒนา โดยใช้ Design Thinking เป็นเครื่องมือ ดังนั้น สำนักสิริพัฒนาจึงได้กำหนดจัดเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพต่อไป

 

๒.  วัตถุประสงค์ 

          เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิด มุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ในหัวข้อ “Design Thinking เครื่องมือเสริมพลังการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่” รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ต่อไป

 

๓.  กลุ่มเป้าหมาย

          เป็นผู้บริหารด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน จำนวน ๕๐ คน

 

๔.  วัน เวลา และสถานที่จัดเสวนา

          วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

          ณ ห้องประชุม ๓๐๐๓ ชั้น ๓ อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          (กำหนดการเสวนาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

๕.  ประเด็นการเสวนา

          แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต หัวข้อ “Design Thinking เครื่องมือเสริมพลังการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่”

 

๖.   วิทยากรร่วมเสวนาและผู้ดำเนินการเสวนา

      วิทยากรร่วมเสวนา

          ๑.    รองศาสตราจารย์ พ.ต.ต. ดร.ดนุวศิน เจริญ   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          ๒.    คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล   วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking   ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง LUKKID

      ผู้ดำเนินการเสวนา

          ๑.    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์     ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดนครราชสีมา   คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๗.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          ๑.  ผู้เข้าร่วมการเสวนาสามารถนำองค์ความรู้ ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตไปปรับใช้ในการบริหารองค์กร และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

          ๒.  ผู้เข้าร่วมการเสวนาสามารถพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

  

๘.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

          อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต            ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          นายสุพัฒน์  สังข์สายศิริกุล         ผู้อำนวยการหลักสูตร In-house Training     สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                                                โทรศัพท์ ๐๒ ๗๒๗ ๓๒๓๗    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          นางนพวัลย์  สมไกรสีห์             หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม      สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     โทรศัพท์ ๐๒ ๗๒๗ ๓๒๓๓

          นายพีระพงษ์ สวยกระโทก          เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรม      สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โทรศัพท์ ๐๒ ๗๒๗ ๓๒๓๑

 

ปิดลงทะเบียนแล้วค่ะ