โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - วันที่ 3 เมษายน 2563

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

!!!!!  ประกาศปิดรับสมัครเข้าอบรมในรุ่น 3 เนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนเกินจำนวน  !!!!!

 


สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรมในรุ่นต่อไปกรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

 

                     แบบฟอร์มลงทะเบียนรับข่าวสารหลักสูตรที่นี่!

 


๑. หลักการและเหตุผล

การบริหารงานของส่วนราชการในปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งข้อมูลข่าวสาร เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีการปรับโครงสร้างและระบบการทำงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้น ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน ผสานกับนโยบายและกลยุทธ์ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการวางแผนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักขององค์กร ให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดสมรรถนะให้มีความพร้อมมีความรอบรู้ที่จะสามารถรองรับและก้าวทันสิ่งใหม่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่รอดขององค์กรและระบบงานตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และเพื่อตอบสนองต่อนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาลในปัจจุบัน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านการวางแผน เพื่อให้มีศักยภาพเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง
จึงมีความจำเป็น ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้มีทักษะและทัศนคติที่ดี อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีภารกิจหลัก คืองานนโยบายและแผน งานงบประมาณ งานสารสนเทศและวิจัยขององค์กร โดยต้องมีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้านในการจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีงบประมาณเพื่อการดำเนินการ ตลอดจนต้องมีการควบคุมคุณภาพ และรายงานผลได้ทันต่อสถานการณ์และตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งความสำเร็จของงานส่วนหนึ่งเกิดจากการมีมนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การสื่อสาร ฯลฯ กับบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้ได้รับความร่วมมือที่ดีและได้ข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีการคิดและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีแนวคิดและประสบการณ์ในเชิงบริหารงาน และบริหารตนเองภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงกำหนดการจัดอบรมหลักสูตร “การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่” รุ่นที่ ๒ ขึ้น  โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ทางการบริหารจัดการงานทางด้านแผนแนวใหม่ ให้กับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านแผนในองค์กร เพื่อให้พร้อมรับภารกิจด้านการวางแผนและสามารถอำนวยประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

          ๒.๒  เพื่อพัฒนานักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทางด้านการวางแผน

          ๒.๓ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานในโอกาสต่อไป

 

๓. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย ๘ รายวิชา   ๓๐ ชั่วโมง  ดังนี้

๑)

พลวัตการเปลี่ยนแปลงของไทยและโลกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

๖ ชั่วโมง

๒)

การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามแนวทางวงจรคุณภาพ

๖ ชั่วโมง

๓)

กลยุทธ์การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓ ชั่วโมง

๔)

กลยุทธ์การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

๓ ชั่วโมง

๕)

การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analysis) เพื่อการตัดสินใจ

๓ ชั่วโมง

๖)

การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

๓ ชั่วโมง

๗)

เครื่องมือการวิเคราะห์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓ ชั่วโมง

๘)

 

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

 

๓ ชั่วโมง

 

 

                                        รวมทั้งสิ้น         

๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน)

    

๔. รายละเอียดหัวข้อวิชา

ระยะเวลาการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน ๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน)

หัวข้อวิชา/รายละเอียด

จำนวนชั่วโมง

วิทยากร

๑. พลวัตการเปลี่ยนแปลงของไทยและโลกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

๓ ชั่วโมง

อาจารย์ ธนิตสรณ์ จิระพรชัย
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลกและประเทศไทย

- ประเทศไทยในยุค ๔.๐

- Disruptive กับความท้าทายในโลกยุคใหม่

๒. การจัดทำแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติตามแนวทางวงจรคุณภาพ (ฝึกปฏิบัติ)

๖ ชั่วโมง

ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-   เทคนิค ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์ และการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ

-   การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายสู่การปฏิบัติ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ

-   การประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

๓. กลยุทธ์การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓ ชั่วโมง

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- กลยุทธ์การวางแผนและการเขียนโครงการ

- การศึกษาความเป็นไปได้และความเสี่ยงของโครงการ

- การบริหารจัดการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

- การติดตามประเมินผลโครงการ

๔. กลยุทธ์การบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

๓ ชั่วโมง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

-   กลยุทธ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

-   เทคนิคการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

-   การติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

๕.  การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analysis) เพื่อการตัดสินใจ

๓ ชั่วโมง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

-   การวางแผนรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล

-   การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง รวดเร็วทันเหตุการณ์ ตรงตามความต้องการ และตรวจสอบได้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง

๖. การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)

๓ ชั่วโมง

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

- ความสำคัญของการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานในองค์กร

- รูปแบบ และเทคนิคของการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ

- การนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

๗. เครื่องมือการวิเคราะห์สำหรับนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓ ชั่วโมง

ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

-   รูปแบบ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์

-   เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สำหรับการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘. การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

๓ ชั่วโมง

รศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

- การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

- การพูดในโอกาสต่าง ๆ

- ขั้นตอนของการนำเสนอแบบมืออาชีพ

- การวิเคราะห์ผู้ฟัง

- การจัดเตรียมการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง

- เทคนิคการนำเสนอ

**รายชื่อวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังตามความเหมาะสม

 

๕. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม            

จำนวนประมาณ ๕๐  คน

 

๖. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม  

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านนโยบายและแผนในองค์กร

๒. ต้องสามารถเข้ารับการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

 

๗. วิธีการฝึกอบรม 

การบรรยาย  อภิปราย  การฝึกปฏิบัติ  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

 

๘. ระยะเวลาการอบรม

๓๐ ชั่วโมง (๕ วัน)

 

๙. วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑๐. การวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม

ประเมินผลการฝึกอบรม จาก

๑) ส่งสรุปความรู้จากการอบรมที่ได้จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างไร

๒) การเข้าร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรม

 

๑๑. ค่าลงทะเบียนการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรมคนละ ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

๑) ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรมและค่าเดินทางของวิทยากร

๒) ค่ากระเป๋า เอกสารประกอบการฝึกอบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์

๓) ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ และอาหารว่าง จำนวน ๒ มื้อต่อวัน

๔) ค่าห้องที่ใช้ในการฝึกอบรม (ไม่รวมค่าที่พัก และค่าพาหนะของผู้เข้าอบรม)

๕) ค่าประกาศนียบัตร และค่าประเมินผล

                            

๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและผ่านการประเมินผล จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะในการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๓. ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อันจะนำไปสู่การประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

 

๑๔. วิทยากรในหลักสูตร

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

๑๕. ที่ปรึกษาโครงการ

ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๖. ที่ปรึกษาโครงการร่วม

นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

๑๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ                             

  ๑๗.๑ หัวหน้าโครงการ

อาจารย์ใจชนก  ภาคอัต            ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๑๐    โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๔๗๒๐

  ๑๗.๒  ผู้บริหารโครงการ        นางสาวธัญญธร อุ่นอนุโลม  ผู้อำนวยการโครงการ สำนักสิริพัฒนา   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โทรศัพท์  ๐ ๘๖๙๖๙ ๓๕๑๙

                                         นางนพวัลย์ สมไกรสีห์   หัวหน้ากลุ่มงานบริการฝึกอบรม สำนักสิริพัฒนา  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โทรศัพท์ ๐ ๒๗๒๗ ๓๒๓๑