สำนักฝึกอบรมได้ก่อตั้งขึ้นมาพร้อมกับการก่อกำเนิดของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อวันที่ 1เมษายน พ.ศ.2509 โดยได้โอนย้ายมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจหลักในการจัดการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรให้แก่ภาครัฐเป็นลำดับแรก และภาคธุรกิจเอกชนเป็นลำดับถัดมา ในอดีตนับได้ว่า สำนักฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานักบริหารของระบบราชการไทยที่สำคัญยิ่ง