ด้วยการให้บริการของสำนักสิริพัฒนาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 มีหน่วยงานที่ให้บริการจักฝึกอบรมมากมาย เช่น สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กระทรวงอุตสาหกรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ฯลฯ