สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดทำระบบสารสนเทศ www.tms.nida.ac.th สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลงานด้านฝึกอบรม/สัมมนาและรายละเอียดต่างๆ ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้บริหาร และผู้ใช้งาน โดยหน่วยงานส่งแบบคำขอจัดฝึกอบรม (แบบ สพ.1) โดยกรอกผ่านระบบทาง www.tms.nida.ac.th ส่งไปยังสำนักสิริพัฒนาดำเนินการทั้งสิ้น 4 วันทำการ