ผู้อำนวยการหลักสูตรกรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลในระบบ TMS และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรฝึกอบรม/ใบรับรองเข้าอบรม บุคลากรกลุ่มงานบริการฝึกอบรมพิมพ์ประกาศนียบัตรที่ได้รับการยืนยัน ลงแบบกระดาษ และจัดเตรียมปกตามจำนวนรอส่งมอบ