กระบวนการบริหารโครงการฝึกอบรมทั้งระบบ ได้แก่ ก่อนการดำเนินการจัดฝึกอบรม ระหว่างการดำเนินการจัดฝึกอบรม และหลังการดำเนินการจัดฝึกอบรม