กลุ่มงานบริการฝึกอบรมยื่นข้อเสนอโครงการ และหน่วยงานว่าจ้างตอบรับให้จัดหลักสูตร ผู้อำนวยการหลักสูตรกรอกแบบฟอร์มการทำสัญญาว่าจ้างหลักสูตร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่พัสดุนำเสนอสัญญาจ้างให้ผู้มีอำนาจลงนาม และจัดส่งไปให้หน่วยงานว่าจ้างลงนามในสัญญา