เจ้าหน้าที่พัสดุรับแบบฟอร์มการทำสัญญาว่าจ้างและติดตามทวงเงินหลักสูตร จากผู้อำนวยการหลักสูตร เพื่อจัดทำหนังสือเบิกค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยงานผู้ว่าจ้าง