กรณีในหลักสูตรฝึกอบรมมีการศึกษาดูงานในประเทศ/ต่างประเทศ ผู้อำนวยการหลักสูตรจัดส่งคำขอเปิดหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ /แบบฟอร์มการจัดจ้างทัวร์ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน กรณีถูกต้อง เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดจ้างทัวร์/กรณีไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่พัสดุส่งคืนผู้อำนวยการหลักสูตรเพื่อแก้ไขและส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบอีกครั้ง/ **แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง 45 วันก่อนกำหนดการเดินทาง /***(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูล ให้เริ่มนับจำนวนวันใหม่)