การบริหารความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ (compliance Risk Management) รุ่น 2  20-21 กค60

Free Joomla Lightbox Gallery