หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561