• Call Now
 • 0-2727-3213-14,31(ฝึกอบรม) ,0-2727-3226,32,34 (การเงิน),FAX:0-2375-4720

 • trainingnida@gmail.com

SIRIPATTANA
TRAINING CENTER

พร้อมบริการ จัดหลักสูตร
ให้กับหน่วยงานของท่าน

ติดต่อเราทางLINE@E-MAILFACEBOOKระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-30 เม.ย.63
Image

หลักสูตรแนะนำ

วิเคราะห์ความเสี่ยง
สุดยอดเทคนิคการสอน
การตลาดดิจิตัล สู่รูปแบบใหม่ของการสื่อสารองค์กร
การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่21
jsox
ยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐยุค 4.0
คิดเชิงระบบ
coso2013
คิดบวก
roi
สอนงาน
การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change & Transformation Management)
การเงิน
ทำแผนภาพ
HROD CUTTING EDGE
การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย (HR Transformation)

แบ่งหมวดตามค่าลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร 2 วัน 3 วัน หรือมากกว่า เลือกช่วงวันเวลา คลิกที่ รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตร 2 วัน

฿5,800 / หลักสูตร
 • - การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
 • - เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • - การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร
 • - ทางลัดสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดกลยุทธ์บุกตลาดสังคมสูงวัย
 • - การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก
 • - แนวคิดใหม่การควบคุมภายในตาม COSO 2013
 • - กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่
 • - การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
 • - กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 3 วัน

฿7,500/ หลักสูตร
 • - เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร
 • - การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • - การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21
 • - สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่
 • - กฏหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ

หลักสูตร 5 วัน

฿9,000/ หลักสูตร
 • - การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
 • .
 • .
 • หลักสูตรมากกว่า 5 วัน
 • - การเสริมสร้างศักยภาพนัก HR สู่ความเป็นมืออาชีพ 15,500.-
 • - การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 20,000.-

ทีมงานมืออาชีพ

พร้อมให้คำปรึกษา งานบริการฝึกอบรม ครบวงจร
สุพัฒน์ สังข์สายศิริกุล
สุพัฒน์ สังข์สายศิริกุลผู้อำนวยการหลักสูตร IN-HOUSEsupat.999@hotmail.com
IN-HOUSE TRAINING ออกแบบหลักสูตร ตามความต้องการของหน่วยงาน
ธัญญธร อุ่นอนุโลม
ธัญญธร อุ่นอนุโลมผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะthunyathorn2017@gmail.com
SPECIALIZED TRAINING ออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางตามสาขาวิชา
สมัชญ์ ศกุนะสิงห์
สมัชญ์ ศกุนะสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตร PUBLICsamuch_s@hotmail.com
PUBLIC TRAINING จัดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป มีให้เลือกตลอดปี
ธัชตวัน อนันตกูล
ธัชตวัน อนันตกูลผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติthattawan_an@hotmail.com
INTERNATIONAL TRAINING จัดอบรมเป็นภาษาอังกฤษรองรับผู้อบรมนานาชาติ
icons8-play-button-96.png

สำนักสิริพัฒนา

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา

เป้าหมายของหน่วยงาน : ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน


ทิศทางและนโยบาย การจัดฝึกอบรมของสำนัก ประกอบด้วย

 • จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • เน้นการจัดอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สร้างชื่อเสียงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
 • สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดอบรม
 • ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาผลงานวิจัยของตนไปสู่การจัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

Excellent Training Excellent Services

บริการด้วยใจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

ISO 9001:2015 Certified
วิทยากร

วิทยากร

ด้วยเครือข่ายวิทยากรของสถาบัน ท่านจึงได้อบรมกับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
สแกน QR Code ที่นี่

สแกน QR Code ที่นี่

เพื่อกรอกความต้องการของท่าน
ลดค่าธรรมเนียม

ลดค่าธรรมเนียม

มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมฝึกอบรม 10% ทุกหลักสูตร สำหรับศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
Download

Download

บริการเผยแพร่ความรู้ผ่านเมนู ดาวน์โหลด
© 2018 SIRIPATTANA TRAINING CENTER. All Rights Reserved. Designed By K.Adisorn