• Call Now
  • 0-2727-3213-14,31(ฝึกอบรม) ,0-2727-3226,32,34 (การเงิน),FAX:0-2375-4720

  • trainingnida@gmail.com

SIRIPATTANA
TRAINING CENTER

พร้อมบริการ จัดหลักสูตร
ให้กับหน่วยงานของท่าน

Image
Image
Image
Image
Image
Image

หลักสูตรเดือนตุลาคม

icons8-play-button-96.png

สำนักสิริพัฒนา

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา

เป้าหมายของหน่วยงาน : ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน


ทิศทางและนโยบาย การจัดฝึกอบรมของสำนัก ประกอบด้วย

  • จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน
  • เน้นการจัดอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สร้างชื่อเสียงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
  • พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
  • สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดอบรม
  • ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาผลงานวิจัยของตนไปสู่การจัด

    รายละเอียดเพิ่มเติม...

Excellent Training Excellent Services

บริการด้วยใจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

ISO 9001:2015 Certified
วิทยากร

วิทยากร

ด้วยเครือข่ายวิทยากรของสถาบัน ท่านจึงได้อบรมกับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
สแกน QR Code ที่นี่

สแกน QR Code ที่นี่

เพื่อกรอกความต้องการของท่าน
ลดค่าธรรมเนียม

ลดค่าธรรมเนียม

มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมฝึกอบรม 10% ทุกหลักสูตร สำหรับศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
Download

Download

บริการเผยแพร่ความรู้ผ่านเมนู ดาวน์โหลด
© 2018 SIRIPATTANA TRAINING CENTER. All Rights Reserved. Designed By K.Adisorn