สำนักสิริพัฒนา
บริการฝึกอบรม
รับจัดอบรม ครบวงจร

ออกแบบ ให้คำปรึกษา คิดงบประมาณ
ตามความต้องการของหน่วยงานท่าน
Public, In-House, Specialzed
and International Training

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรแนะนำ

กลยุทธ์บริหารงานบุคคล
การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
การเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง Digital Disruption ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ถอดรหัส Thailand 4.0
วางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
ทักษะการนำเสนองานด้านการเงิน
การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่21
การวางแผนภาษี
jsox
ตรวจสอบภายใน
การเงิน
ทำแผนภาพ
roi
สอนงาน
ความเสี่ยง
คิดเชิงระบบ
coso2013
คิดบวก
วิเคราะห์ความเสี่ยง
สุดยอดเทคนิคการสอน
บริหารความเสี่ยง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การวางแผนงบประมาณทางธุรกิจ
รู้ตัวเราเข้าใจนาย

แบ่งหมวดตามค่าลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร 2 วัน 3 วัน หรือมากกว่า เลือกช่วงวันเวลา คลิกที่ รายละเอียดเพิ่มเติม...

หลักสูตร 2 วัน

฿5,800 / หลักสูตร
 • - การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
 • - เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • - การบริหารผลการฝึกอบรมและหาความคุ้มค่าต่อองค์กร
 • - ทางลัดสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดกลยุทธ์บุกตลาดสังคมสูงวัย
 • - การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก
 • - แนวคิดใหม่การควบคุมภายในตาม COSO 2013
 • - กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่
 • - การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม
 • - กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล

หลักสูตร 3 วัน

฿7,500/ หลักสูตร
 • - เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร
 • - การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • - การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21
 • - สุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่
 • - กฏหมายและระเบียบราชการสำหรับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ

หลักสูตร 5 วัน

฿9,000/ หลักสูตร
 • - การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
 • .
 • .
 • หลักสูตรมากกว่า 5 วัน
 • - การเสริมสร้างศักยภาพนัก HR สู่ความเป็นมืออาชีพ 15,500.-
 • - การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 20,000.-

ทีมงานมืออาชีพ

พร้อมให้คำปรึกษา งานบริการฝึกอบรม ครบวงจร
สุพัฒน์ สังข์สายศิริกุล
สุพัฒน์ สังข์สายศิริกุลผู้อำนวยการหลักสูตร IN-HOUSEsupat.999@hotmail.com
IN-HOUSE TRAINING ออกแบบหลักสูตร ตามความต้องการของหน่วยงาน
ธัญญธร อุ่นอนุโลม
ธัญญธร อุ่นอนุโลมผู้อำนวยการหลักสูตรเฉพาะthunyathorn2017@gmail.com
SPECIALIZED TRAINING ออกแบบหลักสูตรเฉพาะทางตามสาขาวิชา
สมัชญ์ ศกุนะสิงห์
สมัชญ์ ศกุนะสิงห์ผู้อำนวยการหลักสูตร PUBLICsamuch_s@hotmail.com
PUBLIC TRAINING จัดหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป มีให้เลือกตลอดปี
ธัชตวัน อนันตกูล
ธัชตวัน อนันตกูลผู้อำนวยการหลักสูตรนานาชาติthattawan_an@hotmail.com
INTERNATIONAL TRAINING จัดอบรมเป็นภาษาอังกฤษรองรับผู้อบรมนานาชาติ
icons8-play-button-96.png

สำนักสิริพัฒนา

วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทางการบริหารการพัฒนา

เป้าหมายของหน่วยงาน : ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน


ทิศทางและนโยบาย การจัดฝึกอบรมของสำนัก ประกอบด้วย

 • จัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงทั้งในภาครัฐและเอกชน
 • เน้นการจัดอบรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สร้างชื่อเสียงการเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัย มีความเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศและสร้างเอกลักษณ์ของสถาบัน
 • สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศในการจัดอบรม
 • ส่งเสริมให้บุคลากรของสถาบันพัฒนาผลงานวิจัยของตนไปสู่การจัด

  รายละเอียดเพิ่มเติม...

Excellent Training Excellent Services

บริการด้วยใจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

เตรียม ปรับปรุงทุกระบบงาน เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระดับสากล
วิทยากร

วิทยากร

ด้วยเครือข่ายวิทยากรของสถาบัน ท่านจึงได้อบรมกับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ
สแกน QR Code ที่นี่

สแกน QR Code ที่นี่

เพื่อกรอกความต้องการของท่าน
ลดค่าธรรมเนียม

ลดค่าธรรมเนียม

มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมฝึกอบรม 10% ทุกหลักสูตร สำหรับศิษย์เก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
Download

Download

บริการเผยแพร่ความรู้ผ่านเมนู ดาวน์โหลด
© 2018 SIRIPATTANA TRAINING CENTER. All Rights Reserved. Designed By K.Adisorn