- การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่น 47 วันที่ 23-27 มี.ค.63