การบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6 วันที่ 21-22 ม.ค.62

การบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 วันที่ 26-27 ส.ค.62