เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561 รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 ก.พ.62

เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 17-19 มิ.ย.62

เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง 2561 รุ่นที่ 3 วันที่ 13-15 พ.ย.62