การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่น 40 วันที่ 20-22 ก.พ.62

การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่น 41 วันที่ 17-19 มิ.ย.62

การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21 รุ่น 42 วันที่ 29-31 ต.ค.62