การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่น 16 วันที่ 20-21 ก.พ.62

การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่น 17 วันที่ 17-18 มิ.ย.62

การพัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยการคิดบวก รุ่น 18 วันที่ 21-22 พ.ย.62