การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย รุ่น 6 วันที่ 25-26 มี.ค.62

การเปลี่ยนงาน HR เพื่อรองรับความท้าทาย รุ่น 7 วันที่ 25-26 ก.ค.62