การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่น 1 วันที่ 25-26 มี.ค.62

การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่น 2 วันที่ 25-26 ก.ค.62

การพัฒนาการตรวจสอบภายในเชิงรุกเพื่อรองรับ พรบ.วินัยการเงินการคลัง รุ่น 3 วันที่ 21-22 พ.ย.62