ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 1 วันที่ 25-26 มี.ค.62

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 2 วันที่ 24-25 มิ.ย.62

ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย OKR: Objective and Key Result รุ่น 3 วันที่ 21-22 พ.ย.62