การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร (Executive Communication Management ECM) รุ่น 4 วันที่ 18-19 มี.ค.62

การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร (Executive Communication Management ECM) รุ่น 5 วันที่ 22-23 ก.ค.62

การบริหารการสื่อสารสำหรับผู้บริหาร (Executive Communication Management ECM) รุ่น 6 วันที่ 14-15 พ.ย.62