การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย รุ่น 11 ระหว่างวันที่ 19 - 29 มีนาคม 62