แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่น 1 วันที่ 23-24 เม.ย.62

แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่น 2 วันที่ 19-20 ส.ค.62

แนวคิด และการประยุกต์ใช้ J-SOX ในงานควบคุมภายในของกิจการเครือญี่ปุ่น รุ่น 3 วันที่ 12-13 ธ.ค.62