การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่น 6 วันที่ 29-30 เม.ย.62

การบริหารผลการฝึกอบรม และหาความคุ้มค่าต่อองค์กร (Training Result Management & ROI) รุ่น 7 วันที่ 30-31 ต.ค.62