การจัดทำแผนภาพอนาคตเพื่อการวางแผนกลยุทธ์องค์กร รุ่น 4 วันที่ 1-3 พ.ค.62