การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่น 1 วันที่ 7-8 พ.ค.62

การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการทำแผนบริหารความเสี่ยงโครงการ สำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ รุ่น 2 วันที่ 28-29 ต.ค.62