การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่น 46 วันที่ 22-26 ก.ค.62