- เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 13 วันที่ 23-24 มี.ค.63

- เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 14 วันที่ 29-30 มิ.ย.63

- เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 15 วันที่ 7-8 ก.ย.63

- เทคนิคการสอนงาน และการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ รุ่น 16 วันที่ 14-15 ธ.ค.63