- ยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐยุค 4.0 รุ่น 3 วันที่ 30-31 มี.ค.63