ยุทธศาสตร์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐยุค 4.0 รุ่น 2 วันที่ 19-20 ส.ค.62