- การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่น 3 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563