F      A        Q


 

 

  • หลังจากลงทะเบียนอบรมหลักสูตรแล้ว สามารถไปชำระเงินได้เลยหรือไม่?

  ท่านต้องรอจนกว่าจะมีหนังสือตอบรับเข้าอบรมจากสำนักก่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ค่ะ เนื่องจากต้องรอจำนวนผู้สมัครเข้าอบรมในหลักสูตรเต็มจำนวนก่อน ทั้งนี้การตอบรับจะแจ้งผลให้ทราบก่อนวันอบรม 15 วัน