งานเสวนาแนวโน้มและทิศทางการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต หัวข้อ "การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ยุค Digital" วันที่ 16 ม.ค.2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 3003 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโดย สำนักสิริพัฒนา